აკადემიური კალენდარი

 

ქრისტიანული ფილოსოფიის სამაგისტრო პროგრამა, 2016-2017 სასწავლო წელი

შემოდგომის სემესტრი

აკადემიური სემესტრის დაწყების თარიღი: 17 ოქტომბერი, 2016 წ.

აკადემიური სემესტრის დასრულების თარიღი: 8 თებერვალი, 2017 წ.

აკადემიური სემესტრის პერიოდში უქმე დღეები: 23 ნოემბერი, 2016 წ.

შუალედური შეფასების პერიოდი: VIII-XI კვირა

დასკვნითი შეფასების პერიოდი: 09 თებერვალი - 18 თებერვალი, 2017 წ.

დამატებითი გამოცდის/გამოცდების ჩატარებისა და დამატებით გამოცდაზე/გამოცდებზე სტუდენტის მიღწევის შეფასების პერიოდი: 20 თებერვალი - 25 თებერვალი, 2017 წ.

 

გაზაფხულის სემესტრი

აკადემიური სემესტრის დაწყების თარიღი: 13 მარტი, 2017 წ.

აკადემიური სემესტრის დასრულების თარიღი: 28 ივნისი, 2017 წ.

აკადემიური სემესტრის პერიოდში უქმე დღეები: 13-17 აპრილი, 9 მაისი 

შუალედური შეფასების პერიოდი: VIII-XI კვირა

დასკვნითი შეფასების პერიოდი: 10 ივლისი - 15 ივლისი, 2017 წ.

დამატებითი გამოცდის/გამოცდების ჩატარებისა და დამატებით გამოცდაზე/გამოცდებზე სტუდენტის მიღწევის შეფასების პერიოდი: 17 ივლისი - 22 ივლისი, 2017 წ.