;

წარმოადგენს ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის მთავარ სამეცნიერო-სტრუქტურულ ერთეულს. მისი მიზანია ხელი შეუწყოს უნივერსიტეტის აკადემიური და კვლევითი პროცესის ფორმირებასა და განვითარებას. კავკასიური ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი არქივის მიზნები და ამოცანებია: 

  • ქართული ფილოსოფიური და საღვთისმეტყველო მემკვიდრეობის დაცვა და მისი გადაცემა შემდეგი თაობებისთვის;

უნივერსიტეტის ძირითადი სასწავლო-სამეცნიერო და ადმინისტრაციული სტრუქტურული ერთეულია მართლმადიდებლურ საღვთისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, რომელიც ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამ(ებ)ით უზრუნველყოფს სტუდენტთა მომზადებას და მათთვის შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭებას. მიმდინარე ეტაპზე ფაკულტეტი სტუდენტებს სთავაზობს შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებს: